Algemene garantievoorwaarden Stiebel Eltron

Stiebel Eltron hanteert een garantieperiode van 2 jaar geldig vanaf factuurdatum op

  • Kamerverwarmingstoestellen
  • Warmwatertoestellen
  • Warmtepompen en hun toebehoren, gebruikt voor verwarming, warmwaterproductie en ventilatie
  • Warmtepompboilers en hun toebehoren

Het is dus belangrijk dat u de aankoopfactuur en andere documenten m.b.t. de installatie nauwkeurig bijhoudt.

Toepassingsvoorwaarden voor de garantie voor België

Basisgarantie van 2 jaar is alleen van toepassing indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

1)       de installatie en de indienststelling gebeurde door een vakman volgens de regels van de kunst en de geldende normen.

2)       de aanbevelingen vermeld in de montage- en gebruikshandleiding met betrekking tot de installatie en de elektrische en hydraulische aansluitingen zijn nageleefd

3)       de voorschriften voor het gebruik en het onderhoud van het toestel in acht zijn genomen.

Garantie is niet van toepassing op defecten ontstaan door onzorgvuldig gebruik of onbeduidende afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het toestel.  Verder behelst de garantie geen transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Stiebel Eltron Belgium is ontstaan, schade door natuurlijke slijtage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, het niet in acht nemen van de gebruiks- en montagevoorschriften of schade veroorzaakt door veranderingen of reparaties uitgevoerd door de consument of derden.

De garantie geldt niet in de volgende gevallen:

- schade toe te schrijven aan externe oorzaken zoals: beschadiging of ongeval ten gevolge van schokken, vallen tijdens de manipulatie, brand, explosie, overstroming, vorst, natuurrampen, overspanning, enz..;

- abnormaal gebruik van de toestellen (andere omstandigheden dan deze waarvoor de toestellen werden gebouwd);

- elektrische aansluiting die niet voldoet aan de geldende wettelijke normen;

- elektrische, hydraulische of ventilatie-aansluiting niet conform met de bepalingen vermeld in de montage- en installatiehandleiding;

- abnormale corrosie ten gevolge van een foutieve hydraulische aansluiting of van aansluiting op leidingwater dat niet aan de voorgeschreven waterkwaliteit voldoet;

- bronwater (warmtepomp water/water) en koelvloeistof die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de montage- en installatiehandleiding;

- verstopping van de wisselaars door het gebruik van één of meerdere ongeschikte of foutief gebruikte stoffen, aanwezigheid van brine of andere suspensies die voor de indienststelling niet werden verwijderd uit het hydraulisch circuit;

- geen analyse van het water uitgevoerd

- geen tussenwisselaar met aangepaste circulatiepomp in het tussenliggende primaire circuit van de warmtepomp water/water;

- overdruk veroorzaakt door de afwezigheid van een veiligheidsklep, of door een niet-conforme montage;

- onderhoud of herstelling uitgevoerd met niet-originele wisselstukken of door onbevoegd personeel;

- wisselstukken niet vervangen conform de voorschriften van de constructeur en de regels van de kunst;

- overconsumptie ten gevolge van onderdimensionering;

- over- of ondergedimensioneerde installatie;

- gebruik van water dat afwijkt van de door Stiebel Eltron in de installatiehandleiding aangegeven waarden;

- waterdruk hoger dan de door Stiebel Eltron in de installatiehandleiding aangegeven waarden;

- wijzigingen aan de regeling van de veiligheidsgroep na verbreking van het zegel;

- gebrekkig onderhoud van het toestel, niet vervangen van de anode onmiddellijk na slijtage of langdurige spanningsuitval voor boilers uitgerust met een actieve anode

- langdurige leegstand van de boiler, langer dan 24 uur;

- gebrekkig onderhoud van de veiligheidsgroep, wat resulteert in overdruk;

- kalkafzetting

Uitvoering van de garantie

Onze garantie is alleen van toepassing op producten die op rechtmatige wijze eigendom van de koper zijn geworden. De garantie geldt uitsluitend voor producten die volledig werden geproduceerd of op de markt worden gebracht door STIEBEL ELTRON. De garantie van STIEBEL ELTRON beperkt zich tot de kosteloze vervanging van de onderdelen die door onze technische dienst als defect worden beschouwd, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding, ongeacht om welke reden, op een schadeloosstelling of op een ontbinding van de verkoop. Deze garantie dekt geen kosten voor werkuren, noch kosten die het gevolg zijn van volgende handelingen: demontage, montage, toegang tot installatie, transport naar de site, enz. De eventuele omruiling van het onderdeel of het volledige toestel verlengt de garantietermijn van twee jaar in geen geval.

Uitbreiding van garantie

De basisgarantie kan verlengd worden naar 5 jaar voor HPA-O Plus, HPA-O Premium, HPG-I en omvat uitsluitend de herstelling en vervanging van defecte onderdelen op werf in België.  Deze uitgebreide garantie geldt enkel op voorwaarde dat

1)        de basistoepassingsvoorwaarden zoals hierboven omschreven, werden nageleefd;

2)        dat alle componenten van de installatie (warmtepomp, boiler- en buffervat, hydraulische module en compacte installatie) van het merk STIEBEL ELTRON zijn;

3)        de installatie is aangesloten op het ISG (Internet Service Gateway) netwerk dewelke door Stiebel Eltron geactiveerd is bij de indienststelling;

4)         de installatie wordt jaarlijks professioneel onderhouden.  De aanvrager kan het uitgevoerde onderhoud aantonen door middel van een onderhoudsovereenkomst;

5)        de indienststelling is gebeurd door de technische dienst van STIEBEL ELTRON waarbij is vastgesteld dat de installatie voldoet aan de kwaliteitseisen van Stiebel Eltron België.

Procedure

Retourzendingen of interventies onder garantie door Stiebel Eltron gebeuren uitsluitend in overeenkomst met  de technische dienst van Stiebel Eltron België.  De aanvraag gebeurt door groothandel of vakman via het garantieformulier, beschikbaar op het vakpartnerportaal van onze website.

Stiebel Eltron België bepaalt als enige of de aanvraag tot garantie wordt geaccepteerd.